วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเรียนรู้รายวิชาภาษาต่างประเทศ

                                      การเรียนรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  Present Simple Tenseรายละเอียด (Present Simple Tense)
ที่มา :  ครูจง

1 ความคิดเห็น: