วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

                              Members  in The  ASEAN

Southeast Asia Map

ASEAN  Economic Community
ASEAN Motto คำขวัญอาเซียน


The motto of ASEAN is

“ One Vision, One Identity, One Community.”

    คำขวัญอาเซียน      
หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม